Feike Wiegersma

25 December 1944

Boermans & de Vries uitvaartzorgBoermans & de Vries uitvaartzorg

06 December 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

    Brand een kaarsje

    Sietie Leistra-Groeneveld Sneek
    12-12-2023