Rick Feld

03 Juni 1956

14 Januari 2024

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  Brand een kaarsje

  Jan en Marlinda Feld
  22-01-2024

  Foekje
  22-01-2024

  Rolf & Pamu00e9la Strietman
  22-01-2024

  Andries en Nellie
  22-01-2024

  Hans en Klazien Griffioen
  22-01-2024

  Kevin, Ellen, Lucy & Jim
  22-01-2024