Jippe Tinga

20 Juli 1951

15 Maart 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. janna hiemstra schreef:

    mijn deelnemen en sterkte voor jullie bij het overlijden van jullie Jippe, mijn neef

Brand een kaarsje