Baukje Gerbrandy-Terpstra

20 November 1937

28 Oktober 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Ergocentro schreef:

    Deeply grieved, we extend our sincerest and most heartfelt condolences to Fimke and her family. Team Ergocentro

  2. Jur Majoor schreef:

    Mijn hartelijk meeleven bij het heengaan van jullie echtgenote, mem en beppe. Ik winske jimme de stipe en treast fan ús Hear!

  3. S.A. Stoffelsma schreef:

    Hierbij wil u condoleren met het verlies van uw vrouw, en wens u de komende tijd veel sterkte toe met het verlies.

Brand een kaarsje

Maria Gargiulo
02-11-2023

Stoffelsma
02-11-2023

Pytrik
02-11-2023