Thom Dijkstra

21 Februari 1942

24 Januari 2024

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maximale bestandsgrootte van upload: 50 MB. Je kunt uploaden: afbeelding, audio, video, document, spreadsheet, Interactief, tekst, archief, code, andere. Links naar YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten die in de reactietekst worden ingevoegd, worden automatisch ingesloten. Bestand hier neerzetten

Berichten

 1. gerard hurenkamp en dianne raaijmakers schreef:

  Beste allen, gecondoleerd met het overlijden van uw echtgenoot, jullie vader, opa. Het was een mooie gezamelijke dienst, die we vanavond hebben kunnen volgen online en er daarmee toch ook een beetje bij konden zijn vandaag. Veel sterkte en lieve groet, Gerard en Dianne .

 2. Dirk en Bep Dijkstra schreef:

  Anne Marike veel sterkte toegewenst met Gods nabijheid. Hartelijke groeten van Bep en Dirk

 3. Botte Ouderkerken schreef:

  Beste famylje Dijkstra, Wy wolle jimme ùs meilibjen betuge mei it forsterren fan Tom. Wy hawwe fan é middei syn ùtfeart meibelibbe en binne nog djip der de yndruk fan dit barren. Ik bin in âld studygenoat fan Tom fan de Kweekskoalle fan1956-1961. Ik bin ek in soan fan in boerearbeider ùt Parregea. Wy fytsten eltse moarn fanôf Boalsert nei Snits en hawwe in dy tiid hiel wat ôfpraet. Noch altiid folge ik him in syn publicaties en haw in hiel protte respect foar him hawn . Wy leine mekoar hiel goed. Nei dy tiid binnen wy ùs eigen wei gien. Sa giet dat. Noch folle sterkte tawinske yn de kommende tiid. Botte en Alie Ouderkerken Wolvegea

 4. Hugo Pilon schreef:

  Mijn medeleven familie Dijkstra en van der Woude Hugopilonhugopilon@gmail.com

 5. Aiso en Anny Gietema schreef:

  Fam Dijkstra, folle sterkte tawinske de kommende tiid. Aiso en Anny Gietema, Boalsert

 6. Alex Riemersma schreef:

  Bêste Anna Marike, Myn hertlike meilibjen mei it weireitsjen fan Tom. Myn kaart mei groet en bemoediging fan juster komt no spitigernôch wol hiel “mispleatst” út. Dêrom net: fan op in ôfstrân, mar mei bewûndering haw ik sjoen hoe’t jim tegearre dizze lêste jierren de moed en it fertrouwen hâlden hawwe. Foar de kommende tiden winskje ik dy ta, dat der altyd Ljocht wêze sil! Mei in stevige hân en in hertlike groet, ek foar Thialda! Alex Riemersma

Brand een kaarsje

Pieter de Boer
30-01-2024

Fieneke Elina Geert jan Dijkstra
30-01-2024

Koba Makkinga
30-01-2024

Koba Makkinga
30-01-2024

Floris, Anna, Nynke en Karsten Sieffers-Yedema
30-01-2024

Fransien Volgenant
30-01-2024

Tjitske Terpstra
30-01-2024

Willem en Marja Blok
30-01-2024