Siebren Burghgraef

05 Februari 1931

10 Mei 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Sake en Wietske Agricola schreef:

    Beste Fam. Burgraaf, Hierbij willen wij u condoleren met het verlies van u lieve man, (schoon) vader, opa en overgroot opa. Wij hebben de heer Burgraaf leren kennen toen hij zitting had in het bestuur van het Sint Antoniusgasthuis. 1x per jaar kwam hij met het voltallige bestuur een visite brengen bij ons op de boerderij in Kubaard (genaamd het boerenbezoek) Wij hebben hem leren kennen als een vriendelijke man die zeer betrokken was met wat zich afspeelde op de boerderij. Wij wensen u veel sterkte voor nu en de komende tijd!

  2. Darra and Cathrin Boerma schreef:

    Dear family, In times like these the distance is too far. Our hearts, prayers and love are with you all. Have strength. Much love Darra and Cathrin

Brand een kaarsje