Gradie Fennema-Germeraad

10 Januari 1944

10 Oktober 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  Brand een kaarsje

  Ria Fennema
  09-08-2023

  Johan
  09-01-2023

  Ria
  28-10-2022